Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10

Yönetim Kurulu, 9 asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, saymanı belirler. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

  1. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak,
  2. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
  3. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  4. Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, şubelerinin denetlenmesini sağlamak.
  5. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
  6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
  7. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
  8. Gerekli gördüğü alanlarda görev yapması için Etik Kurul ve benzeri kurulların işleyiş usul ve esaslarını belirlemek, kurulları oluşturmak.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

1.Yönetim Kurulu Başkanı, Sadettin HÜLAGÜ

2.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Nuri AYDIN

3.Sayman, Erhan TABAKOĞLU

4.Genel Sekreter, S. Haluk ÖZSARI

5.Üye, Mahmut AK

6.Üye, Kemal ŞENOCAK

7.Üye, Necdet BUDAK

8.Üye, Ahmet ÇAMSARI

9.Üye, Özlenen ÖZKAN