Kanunlar

TarihSayıKanunun Adı
19281219Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
19301519Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
19373591Radyoloji Radıyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapiı Muesseseleri Hakkında Yasa
19403958Gözlükçülük Hakkında Yasa
19403959Turkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıha Müessesesinin Teşkiline Dair Yasa
19495434Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yasası
19536023Türk Tabipleri Birliği Yasası
19536197Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yasa
19546283Hemşirelik Yasası
19566643Eczacılar Birliği Yasası
1961209Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Ile Esenlendirme Tesislerine Verilelecek Döner Sermaye Hakkında Yasa
1961224Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa
1964506Sosyal Sigortalar Yasası
1971 1479Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bagımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası
1979 2238Organ ve Doku Alınması  Saklanması ve Nakli Hakkında Yasa
19802368Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Yasa
1981 2547YÖK Yasası
1982Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
1982 2659Adli Tıp Kurumu Yasası
1983181Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1983 2827Nufus Planlaması Hakkında Yasa
1983 2857Kan ve Kan Ürünlerı Yasası
19832926Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Yasası
198318351Kanserle Savaş Daire Başkanlığı Kuruluş Yasası
1985 3224Türk Diş Hekimleri Birliği Yasası
1987 3359Sağlık Hizmetleri Temel Yasası
1989 3575Yasa 1219 Yasanın 41. Maddesinin Değiştirilmesi ve 7 Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkındakı Yasa
1992 3816Yeşil Kart Yasası
19964207Tütün Ürünlerinin ve Zararlarının Önlenmesi Hakkında Yasa
20034958Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası
20045179Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yasa
2004 5181Yasa 1219 Yasada Degişiklik Yapılması Hakkında Yasa
20045193Optisyenlik Hakkında Yasa
2004 5258Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yasa
2005 5324Kozmetik Yasası
2005 5396Yasa 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yasa
20065502Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası
20065510Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası
20085754Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa
20105947Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
20106009Torba Yasa
20116111Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
20116225Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2011650Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Hükmünde Kararname
2011663Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve Göevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
20.06.2013Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı