Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Üyelik Koşulları

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3

Derneğe ancak Tıp Fakültesi ve veya Diş Hekimliği Fakültesi  bulunan ve  Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri ve veya Hastanesi ile  sağlık hizmeti veren  Üniversite tüzel kişileri üye olabilir. Kurucu üyeler Derneğin asıl üyeleridir. Üye olma hakkı konusunda tüzük değişikliğinin yapıldığı 30 Nisan  2016 tarihine kadar derneğe üye olmuş bulunan gerçek kişilerin üyelik hakları saklıdır.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere asıl üye olarak kaydedilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla ilgili şubeye bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5

Aşağıda sıralanan durumlardan birinin tespiti halinde, üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir:

1.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3.Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.