Perşembe, Temmuz 25, 2024

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Tüzüğü

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin adı Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’dir. Dernek merkezi İstanbul olup, yurt içinde temsilcilik açabilir. Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Görevleri

Madde 2

Dernek, Üniversitelerin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri ve Hastanelerinin sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirilmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernek, bu amaca yönelik olarak, aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir;

1.Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için; araştırmalar yapmak,  kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalar düzenlemek ve yayınlar yapmak,

2.Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içi ile yurt dışından bağış kabul etmek,

3.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari işletmeler kurmak ve işletmek,

4.Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, üyeleri arasında sosyal etkinlikler düzenlemek,

5.Faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

6.Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak,

7.Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek,

8.Ortak ihale veya toplu satınalma gibi Üniversitelerin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri ve Hastaneleri yararına düzenlemelerin yapılmasına olanak hazırlamak,

9.Yurtdışı ve yurtiçi kurumlardan danışmanlık dahil hizmet satın almak ve hizmet satmak,

10.  Gerekli görülen yerlerde şubeler açmak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3

Derneğe ancak Tıp Fakültesi ve/veya Diş Hekimliği Fakültesi bulunan ve Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri ve/veya Hastanesi ile sağlık hizmeti veren Üniversite tüzel kişileri üye olabilir. Kurucu üyeler Derneğin asıl üyeleridir. Üye olma hakkı konusunda tüzük değişikliğinin yapıldığı 30 Nisan 2016 tarihine kadar derneğe üye olmuş bulunan gerçek kişilerin üyelik hakları saklıdır.

Tıp Fakültesi ve/veya Diş Hekimliği Fakültesi bulunan ve Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri ve/veya Hastanesi ile sağlık hizmeti veren Üniversite’nin daha sonra herhangi bir sebeple sağlık hizmeti vermeyi durdurması yahut tüzel kişilikte ya da mevzuatta meydana gelen değişiklikler nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmesi durumlarında, üyelik ilişkisi kendiliğinden sona erer. Bu durumdaki Üniversitenin Rektörünün Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliği de kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren Yönetim Kurulu asıl üyesi yerine, yedek üyeler arasından işbu tüzüğün 10. maddesinde belirtilen usul ve kurallara uygun şekilde Yönetim Kurulunca üye seçilir.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere asıl üye olarak kaydedilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla ilgili şubeye bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Kesintisiz şekilde üç yıl üst üste üyelik aidatını ödemeyen gerçek kişilerin, üyelikten çıkma talebinde bulunduğu kabul edilir, üyelikten çıkış işlemleri, aidatı ödenmeyen üçüncü yılın sonunda tamamlanmış sayılır. İşbu madde tüzel kişi üyeler hakkında uygulanmaz. Tüzel kişilerin üyelikten ayrılması, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5

Aşağıda sıralanan durumlardan birinin tespiti halinde, üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir:

1.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Dernek Organları

Madde 6

Derneğin organları şunlardır:

  1. Genel Kurul,
  2. Yönetim Kurulu,
  3. Denetim Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1.Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2.Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama açık sayım ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Açık oylamada,  Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin ancak üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Tüzel kişi üyeler, kendilerini Genel Kurul’da temsil etmek üzere yetkilendirdikleri bir kişinin adlarını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirirler. Temsil ile yetkilendirilen kişilerde tüzel kişi tarafından değişiklik yapılması durumunda bu durum Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9

Genel Kurulun görevleri şunlardır:

1.Dernek organlarının seçilmesi,

2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.Yönetim ve Denetim Kurul Raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

4.Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

5.Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6.Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7.Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8.Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip onaylanması,

9.Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10.Derneğin fesih edilmesi,

11.Derneğin borçlanması.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10

Yönetim Kurulu, 9 asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu asıl üyelerinden en az 8’inin ve yedek üyelerden en az 4’ünün, Tıp Fakültesi ve/veya Diş Hekimliği Fakültesi bulunan ve Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri veya Hastanesi ile sağlık hizmeti veren Üniversitenin Rektörü olması zorunludur. Rektörlük görevi sona eren üyenin, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu halde ve istifa durumunda; Yönetim Kurulunca, görev süresi sona eren asıl Yönetim Kurulu üyesi yerine yedek üyelerden bir üye, aldığı oy çokluğu sırasına göre ve geriye kalan sürede görev yapmak üzere seçilir. Dernek Kurucu Üyeleri ile Yönetim Kurulu asıl üyesi olarak görev yapanlar, görev sürelerinin sona ermesiyle birlikte Dernek Onur Üyesi sıfatını haiz olurlar. Onur Üyelerinin oy hakkı ile aidat ödeme yükümlülüğü bulunmaz.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, saymanı belirler. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

1.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak,

2.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

3.Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

4.Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, şubelerinin denetlenmesini sağlamak.

5.Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

6.Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurula sunmak,

7.Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

8.Gerekli gördüğü alanlarda görev yapması için Etik Kurul ve benzeri kurulların işleyiş usul ve esaslarını belirlemek, kurulları oluşturmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve görevler doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Derneğin Gelir Kaynakları ve Kayıt Usulü

Madde 12

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

1.Üye aidatı,

2.Şube ödentisi,

3.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4.Dernek tarafından tertiplenen sosyal vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6.Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

Üye aidatı olarak gerçek kişilerden, giriş ödentisi 50 TL ve yıllık aidat 60 TL alınır. Tüzel kişilerden giriş ödentisi 500 TL ve yıllık aidat 2000 TL alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

Şube ödentisi, Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si olup, altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

Derneğin defter ve kayıtları ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Derneğin İç Denetimi

Madde 13

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 14

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, ilgili mevzuatta belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 15

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Tüzük Değişikliği

Madde 16

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi

Madde 17

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 18

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 18 (Onsekiz) maddeden ibarettir.