Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Denetim Kurulu

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve görevler doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Denetim Kurulu Asil Üyeleri

1.Muzaffer ŞEKER

2.Hüseyin AKAN

3.Yılmaz KESKİNDEMİRCİ

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1.Bahattin GÜZEL

2.Meltem Nass DUCE

3.Koray BODUROĞLU